Klachtenonderzoek

Professioneel, onafhankelijk en op maat

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ongewenst gedrag op het werk komt vaker voor dan u denkt. U bent als werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers te creëren. Dat wil zeggen dat u een beleid voert, gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting, ofwel ongewenste omgangsvormen. Slachtoffers kunnen hun klacht over ongewenst gedrag bij een door u ingestelde klachtencommissie indienen. Wij geven een oordeel over de gegrondheid van de klacht en een advies over de te nemen maatregelen of sancties. Wij stellen desgewenst een klachtenregeling op voor uw organisatie.

Professioneel

Een klachtonderzoek naar ongewenste omgangsvormen is een arbeidsrechtelijk onderzoek. Wij stellen dan ook kwaliteitseisen aan onze klachtfunctionarissen. Zij zijn deskundig op het gebied van ongewenste omgangsvormen vanuit hun achtergrond als jurist of psycholoog. Wij zorgen ervoor dat de klachtencommissie kwalitatief voldoende is toegerust en berekend voor haar taak. Wij houden rekening met uw wensen.

onafhankelijk

Een klachtencommissie moet haar werkzaamheden  onafhankelijk kunnen verrichten. Dit geldt zowel voor de procedure als de inhoud van de klachtzaak. Zij heeft geen directe of indirecte banden met uw organisatie, klagers en aangeklaagden.

Klachtenregeling

De klachtencommissie is gebonden aan de door u of ons opgestelde klachtenregeling en de algemene beginselen van een behoorlijke klachtenbehandeling.

Een zorgvuldig samengestelde onafhankelijke klachtencommissie kan voorkomen dat er ondoordachte en ongefundeerde maatregelen worden genomen, of dat er ten onrechte maatregelen achterwege worden gelaten.