Klachtencommissie

Professioneel, onafhankelijk en op maat

U bent als werkgever verplicht om voor een sociaal veilig werkklimaat te zorgen. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet u preventief beleid voeren op voorkoming of beperking van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), oftewel ongewenst gedrag. Te denken valt aan: discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. U kunt uw beleid uitdragen door het aanstellen van een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon, het laten uitvoeren van een signaalonderzoek, het opstellen van een klachtenregeling en het aanstellen van een onafhankelijke klachtencommissie.

Het is van belang dat een klachtencommissie onafhankelijk en deskundig is zodat de onderzoekers de klacht van de werknemer over haar/zijn collega(‘s) objectief en met kennis van zaken behandelen. Zowel de persoon, die ongewenst gedrag heeft ervaren (de klager) als de persoon, die wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen (de aangeklaagde) hebben baat bij een evenwichtig en zorgvuldig onderzoek. De klachtencommissie kan, indien zij dat belangrijk vindt, getuigen horen. Zo kan grensoverschrijdend gedrag één op één hebben plaatsgevonden. De getuigen kunnen ook worden aangedragen door de klager of aangeklaagde. De commissie geeft na het doen van haar onderzoek advies aan de werkgever over een te nemen beslissing op individueel niveau. Het advies kan ook aanbevelingen en handvaten betreffen om de heersende cultuur te wijzigen en een cultuuromslag te maken.

Een klachtenonderzoek is een arbeidsrechtelijk onderzoek, waarbij de klachtencommissie het beginsel van hoor en wederhoor toepast. Het horen vindt plaats in een veilige en laagdrempelige omgeving, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld haar/zijn kant van het verhaal te doen. De klachtencommissie luistert actief naar wat de betreffende persoon te vertellen heeft. Ieder verhaal telt mee.

De klachtencommissie laat niet na ook kritische vragen te stellen, waarbij een respectvolle bejegening voor zich spreekt. Meestal vinden deze gesprekken afzonderlijk, dus niet in elkaars aanwezigheid, plaats. Zowel de klaagster als de aangeklaagde mogen zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een juridische hulpverlener. Voorop staat dat de gesprekspartij zich op haar/zijn gemak voelt.

Partijen kunnen de resultaten van het onderzoek van de klachtencommissie inbrengen in een eventuele civiele procedure voor de rechter. Zo kan er een verzoek van de werkgever bij de kantonrechter volgen om de arbeidsovereenkomst van de aangeklaagde te ontbinden (de ‘ontbindingsprocedure’). Bijvoorbeeld voor het geval de klachtencommissie de klacht gegrond heeft verklaard en de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Wanneer een dergelijke ‘ontbindingszaak’ bij de rechter is aangebracht, is het een pré wanneer de werkgever al een gedegen advies/onderzoeksrapport kan meesturen, waarin het gedrag van de werknemer/aangeklaagde uitgebreid in kaart is gebracht.

De Landelijke Klachtencommissie biedt u de mogelijkheid om het klachtenonderzoek onder te brengen bij een professionele en onafhankelijke klachtencommissie. Zo kan de klachtencommissie rekening houden met uw wensen op het gebied van specifieke kennis van bepaalde branches of bepaalde onderwerpen. De Landelijke Klachtencommissie verricht haar taken onafhankelijk en is gebonden aan de algemene beginselen van een behoorlijke klachtenbehandeling en de in uw organisatie geldende klachtenregeling.

De Landelijke Klachtencommissie beschikt over een netwerk van deskundigen die, vanuit hun achtergrond als jurist of (organisatie-/arbeids)psycholoog, specialist zijn op het gebied van ongewenste omgangsvormen. De specialisten van de Landelijke Klachtencommissie hebben geen directe of indirecte banden met uw organisatie, klagers en aangeklaagden.

Wilt u meer weten over de procedure bij een klachtenonderzoek, een dossier aan ons voorleggen of meer informatie over onze diensten of wilt u advies? Neemt u dan gerust contact met ons op.