Onze specialisten

Wie zijn wij?


Wij zijn een team van juristen (advocaten en juristen) en psychologen gespecialiseerd op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Het team beschikt over een netwerk van advocaten, juristen en psychologen waaruit wij een  op uw organisatie toegesneden externe onafhankelijke onpartijdige klachtencommissie samenstellen.
Wij zorgen ervoor dat de klachtencommissie voldoende is toegerust en berekend voor haar taak door een evenwichtige samenstelling en voldoende beschikbaarheid op korte termijn.

Na zijn studie klinische psychologie aan de Universiteit Leiden werkte Piet de Boer aanvankelijk als vertrouwenspersoon en als klachtenbemiddelaar in allerlei zorgsectoren. Vervolgens was hij een aantal jaren werkzaam als Teammanager Inhoud bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam.

Vervolgens trad hij in dienst van organisatieadviesbureau Winston & Partners. Piet was tot maart 2021 werkzaam in de sectoren overheid, zorg, industrie en onderwijs als organisatieadviseur, trainer en als senior vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit. Daarnaast trad hij op als mediator bij arbeidsconflicten.

Momenteel werkt hij op freelance basis als adviseur en klachtenfunctionaris binnen de zorgsector. Tevens is hij bemiddelaar voor de Geschillencommissie Zorg te Den Haag en voor een tweetal beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten.

Hij heeft ervaring als lid van diverse toezichthoudende organen in de zorg, maatschappelijke organisaties en sociale advocatuur. Verder is hij lid van diverse klachtencommissies.

Piet heeft zich met name ingezet voor individuen of groepen die op de één of andere manier in conflicten of andere problemen terechtkwamen. Zijn brede ervaring op het gebied van bemiddeling, training en advieswerk zorgde veelal voor oplossingen die werkzaam en duurzaam bleken en tot tevredenheid van de betrokken partijen hebben geleid.

Leo ten Brink is arbeidsrechtjurist en mediator. Hij is oud-voorzitter van de LVV.

In de dagelijkse praktijk treedt hij op als adviseur in arbeidsgeschillen. Voorts is hij externe voorzitter van bezwaren-/klachten- en geschillencommissies (zowel bij de overheid als  bedrijfsleven). Ook  staat hij sporters bij in procedures binnen de sportwereld.

Vanuit zijn werk heeft hij regelmatig te maken met het onderwerp ongewenste omgangsvormen in brede zin en alles wat daarmee samenhangt: het geven van adviezen en trainingen en het optreden als extern voorzitter van klachtencommissies. Hij heeft hier veel ervaring mee. 

Verder heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld in het onderwijs en de gehandicaptenzorg. 

drs. Ali al Hadaui (1975) studeerde in 2006 af aan de Universiteit Leiden met de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Na jaren als beleidsadviseur te hebben gewerkt bij gemeenten en het rijk maakte hij in 2012 de overstap als zelfstandige en fulltime mediator, lid klachtencommissie, vertrouwenspersoon en trainer.

Ali houdt zich in het dagelijkse leven bezig als mediator in arbeidszaken, familiezaken (ook internationale kinderontvoeringen) en strafzaken. Ook is hij mediator mijnbouwschade in Groningen. Verder neemt hij zitting als lid in verschillende klachten- en bezwaarcommissies, bijvoorbeeld Gemeente Den Haag en PUM (onderdeel van VNO/NVW). Bij GroenLinks Landelijk, AFC Ajax en bij Teva is hij tevens actief als vertrouwenspersoon.

Zijn brede ervaring maakt dat hij een diepe gereedschapskist aan gesprekvaardigheden en interventies heeft ontwikkeld. Met zijn bi-culturele achtergrond weet hij vaak interculturele kwesties te duiden en de behoeften en belangen van partijen helder samen te vatten.

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ali praat graag over zijn werk. Nog liever schrijft hij regelmatig artikelen voor vakbladen om zijn kennis met anderen te delen.

Berna Wisman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Als student werkte zij bij de rechtswinkel te Utrecht. Daarna is zij werkzaam geweest als directeur van het Buro voor Rechtshulp in Zwolle en vervolgens in de sociale advocatuur in Amsterdam en Den Haag. Na een aantal jaren met het gezin op de Nederlands Antillen te hebben gewoond, waar zij freelance juridisch verslaggever was, heeft zij in de Randstad als bedrijfsjurist gewerkt, in dienstverband en als zelfstandig bedrijfsjurist.

Berna heeft bij diverse vrijwilligersorganisaties bestuursfuncties vervuld. Daarnaast is Berna twee zittingstermijnen lid respectievelijk voorzitter van een Raad van Toezicht van een GGZ-praktijk geweest.

Op dit moment vervult Berna als vrijwilliger de rol van sociaal juridisch adviseur bij de patiëntenvereniging NVLE. Verder is zij lid van een tweetal beroepscommissies.

Berna heeft opleidingen tot geregistreerd mediator gevolgd en tot LVV geregistreerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Berna is een aantal jaren werkzaam geweest als extern vertrouwenspersoon in het bedrijfsleven.

Het raakvlak in haar werkzaamheden als jurist en in haar nevenactiviteiten is ook haar drijfveer: mensen tot hun recht laten komen.

Jan Fens studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna heeft hij vijftien jaar mediator/antropoloogervaring opgedaan in de gezondheidszorg, waar hij in veel verschillende settingen heeft gewerkt. Hij heeft zich gespecialiseerd in problematiek, die zowel werkgerelateerd als persoonlijk van aard is.

Sinds 2005 werkt Jan zelfstandig in zijn eigen praktijk. Vanuit zijn brede ervaring kiest hij voor een persoonlijke, transparante, directe werkwijze en is hij oplossingsgericht. Jan begeleidt en coacht veelal cliënten in hogere functies, zoals managers en directeuren. Als supervisor en leertherapeut van een therapierichting begeleidde hij veel psychologen in opleiding zowel individueel als in groepsverband. 

Hiernaast heeft Jan zitting gehad in verschillende commissies en was als vertrouwenspersoon werkzaam in het primaire onderwijs. Tevens heeft hij zitting gehad in een externe klachtencommissie voor een  samenwerkingsverband tussen het primair en het voortgezet onderwijs. In zijn werk heeft Jan regelmatig te maken met het onderwerp ongewenste omgangsvormen in brede zin.

Esther Koppejan heeft een achtergrond in scheikunde, psychologie en opsporing. In de afgelopen 20 jaar heeft zij bij verschillende overheidsinstanties gewerkt. De afgelopen elf jaar werkte zij als zelfstandige trainer, adviseur, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. 

 

In 2015 is zij opgeleid als vertrouwenspersoon en sindsdien geeft zij (bij)scholing aan vertrouwenspersonen en leidinggevenden over ongewenst gedrag. Haar specialiteit ligt in de digitale wereld (zoals het gebruik van social media en remote werken). Zij werkt op dit moment als extern vertrouwenspersoon voor verschillende organisaties.

 

De afgelopen tijd heeft zij in verschillende klachtencommissies geparticipeerd, als lid en als lid/secretaris. Deze klachten speelden bij zowel private als publieke organisaties en hadden betrekking op alle vormen van ongewenst gedrag. In de meeste gevallen was het de eerste keer dat de organisatie met een klacht werd geconfronteerd. Bij verschillende klachten heeft zij het onderzoek en de secretarisfunctie deels in het Engels uitgevoerd.

 

Door haar achtergrond is Esther in staat om problemen scherp te analyseren en te duiden. Haar teksten zijn herkenbaar door hun helderheid en leesbaarheid. Zij hecht aan een menselijke toon in elk gesprek en dat alle betrokkenen in het proces zich gehoord voelen.

Annemiek Klazinga heeft Nederlands recht gestudeerd in Groningen en Nijmegen, waar ze is afgestudeerd in het arbeidsrecht. 

Voordien was ze werkzaam in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven, m.n. bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor humaan geneesmiddelenonderzoek. Daarna was ze 20 jaar als zelfstandig gevestigd advocaat en mediator werkzaam, gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Na het beëindigen van haar praktijk heeft ze de opleiding tot vertrouwenspersoon PSA en integriteitsschendingen gevolgd. Ze heeft een achttal jaren zitting gehad in de Klachtencommissie Politie Oost-Nederland. Momenteel is ze lid van de Klachtencommissie Stedendriehoek voor een negental woningcorporaties. 

Annemiek is te karakteriseren als positief ingesteld, maatschappelijk betrokken en een typisch “mensenmens”. 

"Laat ongewenste omgangsvormen niet langer een taboe en een reden voor verzuim zijn."