Psychosociale Arbeidsbelasting

(seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en werkdruk

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaat de Arbeidsomstandighedenwet :
  • Agressie, geweld en intimidatie
  • Seksuele intimidatie
  • Pesten
  • Discriminatie
Onder werknemers in de zin van de Arbowet wordt begrepen: werknemers, gedetacheerden, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers. 

Arbeidsomstandighedenwet

U bent als bedrijf/instelling volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om uw werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.

U bent tevens verplicht om  een beleid te voeren gericht op voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

het beleid

U kunt uw beleid vormgeven door het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het opstellen van een klachtenregeling en het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie. 

GOED WERKGEVERSCHAP

Op grond van goed werkgeverschap dient u zich zorgvuldig te gedragen tegenover werknemers. Als u een voor een werknemer ingrijpende beslissingen wilt nemen, rust op u als werkgever een onderzoeks- en een hoorplicht. Uw beslissing moet evenredig zijn en proportioneel. Hieruit volgt dat elke klacht over psychosociale arbeidsbelasting c.q. ongewenste omgangsvormen zorgvuldig moet worden onderzocht.